آمار ایستگاههای هیدرومتری استان کرمان
   
:نام ایستگاه
:کد ایستگاه
:سال آبی
:حجم آبدهی سالانه